عاطفه شبانی 

WORDPRWESS
80%
HTML
50%
CSS
60%
کارگروهی
70%
خلاقیت
80%